کد خبر: 2011

تاریخ انتشار: 2018/07/09 - 1:16

در راستای برگزاری انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان: و این دایه های مهربان تر از مادر!

این روزها انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، تب تندی را در میان مهندسان این رشته تحصیلی بر پا کرده است. در این بین تعدادی از نامزد ها که از دل اعضا بیرون آمده اند، با رویکردی مثبت و برای ایجاد تغییراتی بنیادین در مجموعه متعلق به مهندسین کشاورزی به میدان آمدند. اما […]

این روزها انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، تب تندی را در میان مهندسان این رشته تحصیلی بر پا کرده است.
در این بین تعدادی از نامزد ها که از دل اعضا بیرون آمده اند، با رویکردی مثبت و برای ایجاد تغییراتی بنیادین در مجموعه متعلق به مهندسین کشاورزی به میدان آمدند.nezamqom

اما عده ای برای حفظ موقعیت فعلی و شرایط موجود و برای بقا، در این انتخابات حاضر شده اند تا از آب گل آلود ماهی صید کنند.
در این هیاهو، اما سازمان ها و افراد خاصی که تاکنون هیچ کمکی به مجموعه نظام مهندسی نکرده اند با دلسوزی های بی مورد و غیر معقول با هدف سهم خواهی وارد این عرصه شده اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
پرسش اینجاست به راستی چه منافعی در میان است که با دارا بودن مسئولیت های متفاوت و متعدد، این افراد در این برهه ی حساس که تنها چند روز به انتخابات باقی مانده، صدای مظلومیت مهندسین کشاورزی شده اند و نقش دایه عزیزتر از مادر را ایفا می کنند؟

ارسال دیدگاه

قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان